Dictionary

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Results/Page
  • Category:

Showing results 1 to 41 of 41

English Korean Laos French French
resident 전공의 ແພດປະຈຳບ້ານ,ຊ່ຽວຊານຂັ້ນໜຶ່ງ résident résident
reporter 기자 ຜູ້ລາຍງານຂ່າວ journaliste journaliste
report of the labs 결과보고서 ຜົນກວດຈາກຫ້ອງວິເຄາະ résultats d'analyse résultats d'analyse
measles 홍역 ພະຍາດໝາກແດງ rougeole rougeole
rheumatic fever 류마티스열 ໄຂ້ລຸຍມາຕິກ rheumatisme articulaire aigu rheumatisme articulaire aigu
rice ເຂົ້າ riz riz
regurgitation 신물 올라오기 ການໄຫຼຢ້ອນກັບ régurgitations régurgitations
relieving factors 좋아지는 인자 ສາ​ເຫດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາການເຈັບ​ຫຼຸດ​ລົງ facteurs calmants facteurs calmants
radiation 뻐치기 ສ່ອງ​ລັງສີ irradiations irradiations
rhinorrhea 콧물 ນ້ຳ​ມູກ​ຍ້ອຍ coryza coryza
common cold 감기 ​ເປັນຫວັດ rhume rhume
menstruation 생리 ຮອບປະຈຳ​ເດືອນ règles règles
retina 망막 ເຍື່ອຊັ້ນໃນຂອງໜ່ວຍຕາ, ຈໍຕາ rétine rétine
rectum 직장 ໄສ້ສຸດ,ຊ່ອງທະວານໜັກ,ດາກ rectum rectum
spleen 비장 ມ້າມ, ປ້າງ rate rate
kidney 신장(콩팥) ຫມາກໄຂ່ຫຼັງ, ໄຕ rein rein
rib 갈비뼈 ກະດູກຂ້າງງ côte côte
red blood cell 적혈구 ເມັດເລືອດແດງ hématies hématies
cold 감기 rhume rhume
hay fever 건초열 rhume des foins rhume des foins
head cold 감기두통 rhume de creveau rhume de creveau
measles 홍역 rougeole rougeole
rabies 광견병 ພະຍາດວໍ rage rage
red eye, conjuctivitis 결막염 ເຍື່ອເມືອກຕາແດງ oeil rouge, conjunctivite oeil rouge, conjunctivite
respiratory failure 호흡부전 ລະບົບຫາຍໃຈຫຼົ້ມເຫຼວ insuffisance respiratoire insuffisance respiratoire
retinal detachment 망박박리 ມ່ານຕາຂະຫຍາຍ décollement de la rétine décollement de la rétine
rheumatic fever 류마치스열 ໄຂ້ອັກເສບຂໍ່ rheumatisme articularire aigu rheumatisme articularire aigu
rheumatoid arthritis 류마치스성 관절염 ປະດົງຂໍ່ polyarthrite rheumatoïde polyarthrite rheumatoïde
rhinitis, runny nose 비염 ເຍື່ອເມືອກດັງອັກເສບ rhinite rhinite
rubella, german measles 풍진 ພະຍາດຫັດເຍຍລະມັນ rubéole rubéole
ulcerative colitis 궤사성 대장염 ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ recto-colite hémorrhagique recto-colite hémorrhagique
upper respiratory infection 상기도 감염 ອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈພາກສ່ວນເທິງ rhinopharyngite rhinopharyngite
chest X-ray 흉부방사선 촬영 ລັງສີປອດ radiographie des poumons radiographie des poumons
radio-isotope examination 핵의학 검사 ການກວດລັງສີດ້ວຍອີໂຊຕົບ scintigraphie scintigraphie
chest X-ray 흉부방사선 촬영 ລັງສີປອດ radiographie des poumons radiographie des poumons
radio-isotope examination 핵의학 검사 ການກວດລັງສີດ້ວຍອີໂຊຕົບ scintigraphie scintigraphie
occult blood examination 잠혈반응검사 ¡¾­¡¸©¹¾Àìõº©Ã­º¾¥ö´ recherche de sang dans les selles recherche de sang dans les selles
Rehabilitation 재활의학과 ³œ­³øÎɾꆡ¾­ Médicine de rééducation Médicine de rééducation réhabilitation
Radiology 영상의학과 ìñ¤¦ó¸ò꽨¾ Radiologie Radiologie
rhabdomyosarcoma 횡문근육종 Áë®Â©Ä´Âº§¾¡Â¡´¾
retinoblastoma 망막모세포종 Àëªó­®½ì¾©§Ìª´¾

Showing results 1 to 41 of 41