3.University of Health Sciences : [91]

Logo
ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ (ມວສ) ເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນ ດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ມີ ຄຸນນະພາບດີເລີດ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ສາກົນ. ມວສ ມີພາລະຮ່ວມກັນໃນການຍົກລະດັບ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮຽນ-ການສອນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບແກ່ສັງຄົມ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ.

Sub-communities within this community