Faculty of basic sciences : [18]

ຄະນະວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ກໍ່ແມ່ນອີກຄະນະນຶ່ງຂອງ ມວສ ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເລກທີ 414/ກຊສ. ລົງວັນທີ 10/3/2009 ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ຄວພ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສານຶ່ງ ທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການປະກອບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອສຶບຕໍ່ສຶກສາວິຊາສະເພາະຢູ່ໃນຄະນະຕ່າງໆ ຂອງ ມວສ ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານວິຊາການແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ຄວພ ປະກອບດ້ວຍ 3 ພາກວິຊາຄື: ພາກວິຊາວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ພາກວິຊາວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ແລະ ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ມີ 2 ພະແນກຄື: ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ຄຸ້ມນັກສຶກສາ ແລະ ພະແນກວິຊາການ-ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຄະນະບໍດີ 1 ທ່ານ, ຮອງຄະນະບໍດີ 2 ທ່ານ ແລະ ມີພະນັກງານອາຈານທັງໝົດ 45 ຄົນ ຊຶ່ງມີທັງລະດັບປະລິນຍາເອກ, ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຕີ.

Collections in this community