ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນ[Protein Blotting Guide]

Title
ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນ[Protein Blotting Guide]
Other Titles
ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນ
Authors
ອາຈານ ສອນໄຊ ກິໂດຍຄໍາມ່ວນ; ສາດສະດາຈານ ດຣ ຈອນ ຢ􀆭ງຊອງ
Keywords
Electrophoretic transfer, Troubleshooting
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນນີ້ ແມ່ນໄດ້ແປ ມາຈາກ ຄ􀆢່ມືການກວດສອບໂປຣຕີນຂອງບໍລິສັດ
BIO-RAD ເພື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີວະເຄມີ - ຊີວະໂມເລກ􀆡ນ ໃນປັດຈ􀆡ບັນ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສ􀆢ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເພື່ອນັກວິໄຈທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການກວດສອບການສະແດງ
ອອກຂອງໂປຣຕີນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກ Protein blotting ຫຼື Western blotting. ປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືເຫຼັ້ມນີ້່ປະກອບມີ 3 ພາກ
ຄື ພາກທີ່ 1 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງຄວາມຮ􀆢້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຍ້າຍໂປຣຕີນ, ວີທີ ແລະ ອ􀆡ປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ,
ຊະນິດແຜ່ນ Membrane ແລະ ນໍ􀇌າເປ􀆫􀆮ອຍທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ, ເງື່ອນໄຂໃນການທົດລອງ, ການກວດສອບ ແລະ
ການຖ່າຍຮ􀆢ບຜົນການທົດລອງ. ພາກທີ່ 2 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງ ວິທີປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນ Electrophoretic
transfer ແລະ ພາກທີ່ 3 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນການທົດລອງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນການແປປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມແປຫວັງວ່າຄົງບໍ່ອາດປາສະ ຈາກໄດ້ເຖິງຂໍ້ຂາດ
ຕົກບົກຜ່ອງບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍເພາະເປັນການແປຄັ້ງທໍາອິດ ດັ່ງນັ້ນຂໍກະລ􀆡ນາຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານຜ􀆢້ອ່ານປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່
ມືເຫຼັ້ມນີ້ຊ່ວຍປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປ􀆡ງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2619
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
Protein_Blotting_Guide.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.