Simple item record
Title: ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນ[Protein Blotting Guide]
Other Titles: ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນ
Authors: ອາຈານ ສອນໄຊ ກິໂດຍຄໍາມ່ວນ
ສາດສະດາຈານ ດຣ ຈອນ ຢ􀆭ງຊອງ
Keywords: Electrophoretic transfer
Troubleshooting
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືກ່ຽວກັບການກວດສອບໂປຣຕີນນີ້ ແມ່ນໄດ້ແປ ມາຈາກ ຄ􀆢່ມືການກວດສອບໂປຣຕີນຂອງບໍລິສັດ BIO-RAD ເພື່ອຈະເປັນປະໂຫຍດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນວິຊາຊີວະເຄມີ - ຊີວະໂມເລກ􀆡ນ ໃນປັດຈ􀆡ບັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສ􀆢ງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເພື່ອນັກວິໄຈທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການກວດສອບການສະແດງ ອອກຂອງໂປຣຕີນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກ Protein blotting ຫຼື Western blotting. ປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືເຫຼັ້ມນີ້່ປະກອບມີ 3 ພາກ ຄື ພາກທີ່ 1 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງຄວາມຮ􀆢້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຍ້າຍໂປຣຕີນ, ວີທີ ແລະ ອ􀆡ປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ, ຊະນິດແຜ່ນ Membrane ແລະ ນໍ􀇌າເປ􀆫􀆮ອຍທີ່ໃຊ້ໃນການທົດລອງ, ເງື່ອນໄຂໃນການທົດລອງ, ການກວດສອບ ແລະ ການຖ່າຍຮ􀆢ບຜົນການທົດລອງ. ພາກທີ່ 2 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງ ວິທີປະຕິບັດໃນຂັ້ນຕອນ Electrophoretic transfer ແລະ ພາກທີ່ 3 ມີເນື້ອໃນເວົ້າເຖີງການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດໃນການທົດລອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນການແປປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ມືຄັ້ງນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມແປຫວັງວ່າຄົງບໍ່ອາດປາສະ ຈາກໄດ້ເຖິງຂໍ້ຂາດ ຕົກບົກຜ່ອງບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍເພາະເປັນການແປຄັ້ງທໍາອິດ ດັ່ງນັ້ນຂໍກະລ􀆡ນາຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກບັນດາທ່ານຜ􀆢້ອ່ານປ􀆫􀆯ມຄ􀆢່ ມືເຫຼັ້ມນີ້ຊ່ວຍປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປັບປ􀆡ງແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປໃຫ້ດີ ຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
URI: http://hdl.handle.net/11267/2619

Files in This Item: Description Size Format
Protein_Blotting_Guide.pdf23.55 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics