ປ້ືມຄູ່ມືຝືກຫັດປ່ິນປົວຮູຮາກແຂ້ວ[Preclinical Endodontic Practice]

Title
ປ້ືມຄູ່ມືຝືກຫັດປ່ິນປົວຮູຮາກແຂ້ວ[Preclinical Endodontic Practice]
Authors
Souksida, Xaykhambanh
Keywords
Endodontic, Construction Materials
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ວິຊາປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວຮ􏰂ຮາກແຂ້ວແມ່ນເປັນວິຊາຝ􏰄ກທກັ ສະທມີ່ ຄີ ວາມສາໍ ຄັນ ແລະ ຈາໍ ເປັນໃນການຮັກສາຮ􏰂ຮາກແຂວ້ ເພ່ືອເປັນການກຽມຄວາມພອ້ ມໃຫແ້ ກ່ນັກສືກສາທັນຕະແພດກ່ອນທ່ີຈະລົງມືປະຕບິ ັດຕົວຈງິ ກັບຄົນເຈບັ ຕ່ໍໄປໂດຍນັກ ສືກສາຈະຕ້ອງຜ່ານການຝ􏰄ກຫດັຮັກສາຮ􏰂ຮາກແຂວ້ໃນແຂ້ວພະລັດສະຕິກທມ່ີີຮ􏰂ຮາກຈາໍລອງແລະໃນແຂວ້ແທທ້່ີຖືກ ຖອນອອກມາມທີັງແຂວ້1ຮາກແລະແຂ້ວຫາຼຍຮາກລວມທັງແຂວ້ທມີ່ີຮາກໂຄ້ງງໍແຕບ່່ໍຍາກເກີນໄປແລະResin blocks ກ່ອນຈະປະຕິບັດຕວົ ຈງິ ນັກສືກສາຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາໃຈບົດຮຽນ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮຽນທິດສະດີມາກ່ອນເພ່ືອ ໃຫ້ການຝ􏰄ກຫດັ ມີປະສິດທິພາບ.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2620
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
2. Preclinical Endodontic Practice(합).pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.