ພະຍາດລໍາໃສ້ໃຫຍ່ຫຼືລໍາໃສ້ບ່ໍມີກະດັນປະສາດ ອານຸພັນຫືຼພະຍາດທ່ີຄ້າຍກັບພະຍາດ HD[Pediatric Surgery Digest]

Title
ພະຍາດລໍາໃສ້ໃຫຍ່ຫຼືລໍາໃສ້ບ່ໍມີກະດັນປະສາດ ອານຸພັນຫືຼພະຍາດທ່ີຄ້າຍກັບພະຍາດ HD[Pediatric Surgery Digest]
Authors
Translator: Dr. Somsak, Phathavong
Keywords
Hirschsprung, Digestive
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ພະຍາດ Hirschsprung’s disease (HD) ຫືຼ Congenital colonic aganglionosis ຫືຼ ທ່ີຮ້􏰂ຈັກກັນໃນນາມຂອງພະຍາດລໍາໃສໃ້ຫຍ່ມາແຕກ່ໍາເນີດ“Congenitalmegacolon”ເຊ່ິງຄ້ົນພົບໃນ ຊ່ວງສດັ ຕະວັດທີ່ 17thໂດຍທ່ານ Harald hirchsprung ແພດເດັກຊາວ ເດັນມາກ ໃນປ􏰃 1887 ເພ່ິນໄດ້ ສະເຫນີຄົນເຈັບ 2 ກໍລະນີຕໍ່ທປ່ີ ະຊຸມເດັກສາກົນທ່ີກ􏰀ງເບີລິນປະເທດເຢຍລະມັນ; ເຊ່ິງເດັກທັງສອງມີສະພາບ ທ້ອງເບັງແຕກ່ໍາເນີດ,ມີທ້ອງຜ􏰂ກຢ່າງຮ􏰀ນແຮງ,ຂາດສານອາຫານແລະມີອາການEnterocolitisເຊ່ິງເດັກ ທັງສອງໄດເ້ ສຍຊີວດິ , ພາຍຫັຼງທ່ີເສຍຊີວດິ ແລ້ວເພ່ິນໄດເ້ ຮັດການຜ່າຕັດກວດຊາກສົບແລະພົບວ່າມີການໄຂ່ ເບັງຂອງລໍາໃສໃ້ ຫຍ່ເປັນລັກສະນະທ່ີສໍາຄັນ.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2621
ISBN
9788-998888190
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
3. Pediatric Surgery Digest(합).pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.