Simple item record
Title: ການຊືມເຊື້ອປອດ ແລະ ປອດຜິດປົກະຕິມາແຕ່ກໍາເນີດໃນເດັກນອ້ຍ[Pulmonary infection and congenital lung anomalies in children]
Authors: Dr. Siamphone, Chanthanoulay
Keywords: Congestive Pulmonary Atelectasis
lung anomalies
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ກ່ອນອ່ືນຫນົດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈດວ້ ຍຄວາມຈິງໃຈ ທ່ີໃຫ້ໂອກາດທ່ີຍິ່ງໃຫຍ່ຂ້າພະເຈ້ົາ ເພ່ືອເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໃຫ້ການຝ􏰋ກອົບຮົມ Dr LEE Jong-wook Fellowship ແລະ Dr LEE Jong- wook-Seoul Project ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງມາຍັງທ􏰀ກໆທ່ານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບໂ ຄງການ Dr LEE Jong-wook Fellowship ແລະ Dr LEE Jong-wook-Seoul Project ດງ່ັ ກ່າວ ແລະ ບັນດາ ອາຈານຜ􏰂້ທີ່ຕິດຕາມຂ້າພະເຈ້ົາໃນໄລຍະການຝ􏰋ກອົບຮົມ ໃນປະເທດເກົາຫີຼ. ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຮ້􏰂ບ􏰀ນຄ􏰀ນ ແລະ ຄວາມຊາບຊ້ືງພ􏰂ມໃຈຫຼາຍທ່ີສດ􏰀 ມາຍັງ ອາຈານທີ່ປ􏰄ກສາຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າ ສຈ. ດຣ. ວ􏰂ຊອນຄີມ ສໍາລັບການສິດສອນທ່ີດເີ ດ່ັນ ແລະ ຄວາມເສຍສະຫລະເວລາສດິ ສອນທີ່ຫນ້າສັນລະ ເສີນຂອງທ່ານ ທ່າໄດ້ໃຫກ້ ານຊ່ວຍເຫືຼອຂ້າພະເຈ້ົາຢ່າງຫລວງຫລາຍດ້ວຍຄວາມຫ່ວງໃຍໃນການທົບທວນແຜນ ໂຄງການຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມແນະນໍາແນວທາງທ່ີມີຄ􏰀ນຄ່າ. ເພ່ີມຕື່ມ ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນພິເສດ ຕ່ໍອາຈານທີ່ປ􏰋ກສາຮ່ວມ ຮສຈ. ດຮ. ຊອ້ງອຶນຊົນ, ອາຈານ.ດຣ ຢອ່ງຫ່􏰀ນຊ້ອຍ ແລະ ດຣ ຢ􏰂ນເຮໂຊ ສໍາລັບການຊວ່ຍໃຫ້ຂ້ໍຊ້ີແນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທ່ີມີຄ􏰀ນຄ່າແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາ. ຂ້າພະເຈ້ົາຍັງຖືໂອກາດນ້ີເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈທ່ີອົບອ່􏰀ນ ແລະ ຄວາມປາດຖະຫນາທ່ີດີ ຕ່ໍ ສດຈ.ດຮ ຮີຢວງຊີນ (ປະທານຂອງໂຄງການ Dr LEE Jong-wook-Seoul Project) ແລະ ສຈ. ດຮ ຢອງ່ ເເຊ ອາ ຈານອາວດ􏰀 ໂສບໍານານ ປະຫານກິດຕິມະສັກທ່ີປ􏰄ກສາ ແລະ ພະນັກງານທັງຫມົດໃນ SNUH ແລະເຮືອນພັກສາກົນ ສໍາລັບທີ່ອໍານວຍສະດວກສະບາຍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາໃນຕະຫລອດໄລຍະການຝ􏰋ກອົບຮົມຂອງ ຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈ້ົາ ຂໍສະແດງຄວາມຂໍຂອບໃຈ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ຢ່າງຈິງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ມາຍັງທ່ານ ຮສຈ.ດຣ. ບ􏰀ນເຫືຼອ ອ􏰀ດາວົງ, ອໍານວຍການໂຮງຫມໍເດກັ ທ່ີປະເທດລາວ ແລະ ທ່ານ ດຣ ບັນຊາ, ດຣ ທິບພະເກສອນ ດວງຈັກ ແລະ ເພ່ືອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ຂ້າພະເຈ້ົາ.
URI: http://hdl.handle.net/11267/2622
ISBN: 9788998888190

Files in This Item: Description Size Format
4. Pulmonary infection and(합).pdf98.41 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics