Simple item record
Title: ການຈັດການກັບຂໍ້ມ􏰂ນ[Medical Statistics at a Glance]
Authors: Translator: Mick, Soukavong
Keywords: statistics
glance
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ວັດຖຸປະສົງຂອງການສຶກສາສ່ວນໃຫ່ຍຄືການເກັບລວບລວມຂ້ໍມ􏰂ນ (Data) ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມ􏰂ນກ່ຽວກັບຂົງ ເຂດສະເພາະຂອງການວິໄຈນັ້ນ. ຂໍ້ມ􏰂ນທີ່ໄດ້ປະກອບດ້ວຍການສັງເກດ (Observations) ຫນຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍຕົວຜັນ ແປ (ປະລິມານທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໃດໆເອີ້ນວ່າ ຕົວຜັນແປ (Variable)). ຕົວຢ່າງເຮົາອາດເກັບລວບລວມຂໍ້ມ􏰂ນ ພື້ນ ຖານທາງຄລີນິກ ແລະ ທາງປະຊາກອນສາດກ່ຽວກັບຄົນເຈັບທີ່ມີໂອກາດເຈັບເປັນ, ຕົວຜັນແປທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ອາດ ຈະລວມມີ ເພດ, ອາຍ􏰀 ແລະ ລວງສ􏰂ງຂອງຄົນເຈັບ. ຂໍ້ມ􏰂ນຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ຮັບມັກຈະມາຈາກກ􏰀່ມຕົວຢ່າງຂອງບ􏰀ກຄົນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາກອນທີ່ຫນ້າສົນ ໃຈ, ຈ􏰀ດມ􏰀່ງຫມາຍຂອງເຮົາຄືການກັ່ນຕອງຂໍ້ມ􏰂ນໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຫມາຍ ແລະ ດຶງຂໍ້ມ􏰂ນທີ່ເປັນປະ ໂຫຍດຈາກພວກເຂົາ. ສະຖິຕິປະກອບດ້ວຍວິທີການອັນໄດ້ແກ່ການເກັບລວບລວມ (Collecting), ການສະຫຼຸບ ຜົນ (Summarizing), ການວິເຄາະຂໍ້ມ􏰂ນ (Analyzing) ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ (Conclusion) ຈາກຂໍ້ມ􏰂ນ ເວົ້າອີກ ຢ່າງວ່າ ເຮົາໃຊ້ເຕັກນິກທາງສະຖິຕິເພ່ືອບັນລ􏰀ຈ􏰀ດປະສົງຂອງເຮົາ. ຂໍ້ມ􏰂ນອາດຈະຢ􏰂່ໃນຮ􏰂ບແບບຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຮ􏰂້ວ່າຕົວຜັນແປແຕ່ລະຕົວຢ􏰂່ໃນຮ􏰂ບແບບ ໃດກ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະສາມາດຕັດສິນໃຈເລືອກວິທີທາງສະຖິຕິທີ່ເຫມາະສົມທ່ີສ􏰀ດເພ່ືອໃຊ້, ຕົວຜັນແປແຕ່ລະຕົວ ຈະ ນອນຢ􏰂່ໃນ 2 ປະເພດຄື ຂ້ໍມ􏰂ນກ່􏰀ມ (Categorical) ແລະ ຕົວເລກ (Numerical) (ຮ􏰂ບທີ 1.1.).
URI: http://hdl.handle.net/11267/2623
ISBN: 9788998888190

Files in This Item: Description Size Format
Medical_Statistics _Glance.pdf32.93 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics