ການປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍລັງສີ[Physics of Radiation therapy]

Title
ການປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍລັງສີ[Physics of Radiation therapy]
Authors
Sonexai, Akkhavong
Keywords
Radiation, CAT Scan, X-Ray
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ຄວາມຮເ􏰂້ ບອ້ື ງຕນ້ົ ກຽ່ ວກບັ ການປນ􏰇􏰆 ປວ􏰈 ດວ້ ຍການສາຍລງັ ສີ
ປ􏰅􏰋ມຄ່􏰂ມືເຫັຼມນ້ີຈະສະຫນອງຂໍ້ມນ􏰂 ຂ່າວສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ ການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວດວ້ ຍການສາຍລັງສີ ສໍາລັບ
ຄົນເຈັບຫຼາຍຄົນ ແລະ ຜ້􏰂ປ􏰈ກຄອງຂອງພວກເຂ້ົາ.
ປ􏰅􏰋ຄ່􏰂 ມືເຫັ້ຼ ມນ້ີໄດ້ອະທິບາຍບົດບາດ ຂອງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວດ້ວຍການສາຍລັງສີ ໃນການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວພະຍາດມະເຮັງ,
ຂ້ັນຕອນຂອງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນເຈັບໃນລະຫວ່າງການບໍາບັດ. ແມ່ນຂ້ຶນຢ່􏰂ກັບເຕັກນິກ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການບໍາບັດດວ້ ຍການສາຍລັງສີ, ຄົນເຈັບຫຼາຍຄົນອາຈະປະສົບກັບຫາຼ ຍອາການ ແລະ ຜົນ ຂ້າງຄຽງລະຫວາ່ ງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວ. ອາການເຫ່ຼົານ້ີ ແລະ ຜົນກະທບົ ຂ້າງຄຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະເພດ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຂອງ ມະເຮັງ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພະຍາດ (ຄວາມຮ􏰀ນແຮງ) ແຕ່ລະຄົນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຊ້ຊາບ (ໃຫ້ຮ􏰂້) ກ່ຽວກັບວິທີການຄ້􏰀ມຄອງຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ການໄດ້ຮັບສານອາຫານ (ການບໍລິໂພກອາຫານ) ໃນລະຫວ່າງການ ບໍາບັດດ້ວຍການສາຍລັງສີ.
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ມີຄວາມຮ້􏰂ສຶກບສ່ໍ ະບາຍໃດໆ ກະລ􏰀ນາປ􏰋ກສາຫາຫລືກັບທິມງານແພດຂອງທ່ານ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍຜ້􏰂ຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານເຊັ່ນ ດ້ານເນ້ືອງອກວິທະຍາລັງສີ, ພະຍາບານ ແລະ ນັກບໍາບັດການສາຍ ລັງສີ.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2624
ISBN
9788-998888190
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
6. Physics of Radiation therapy(합).pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.