Simple item record
Title: ການປິ່ນປົວດ້ວຍການສາຍລັງສີ[Physics of Radiation therapy]
Authors: Sonexai, Akkhavong
Keywords: Radiation
CAT Scan, X-Ray
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ຄວາມຮເ􏰂້ ບອ້ື ງຕນ້ົ ກຽ່ ວກບັ ການປນ􏰇􏰆 ປວ􏰈 ດວ້ ຍການສາຍລງັ ສີ ປ􏰅􏰋ມຄ່􏰂ມືເຫັຼມນ້ີຈະສະຫນອງຂໍ້ມນ􏰂 ຂ່າວສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບ ການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວດວ້ ຍການສາຍລັງສີ ສໍາລັບ ຄົນເຈັບຫຼາຍຄົນ ແລະ ຜ້􏰂ປ􏰈ກຄອງຂອງພວກເຂ້ົາ. ປ􏰅􏰋ຄ່􏰂 ມືເຫັ້ຼ ມນ້ີໄດ້ອະທິບາຍບົດບາດ ຂອງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວດ້ວຍການສາຍລັງສີ ໃນການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວພະຍາດມະເຮັງ, ຂ້ັນຕອນຂອງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນເຈັບໃນລະຫວ່າງການບໍາບັດ. ແມ່ນຂ້ຶນຢ່􏰂ກັບເຕັກນິກ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການບໍາບັດດວ້ ຍການສາຍລັງສີ, ຄົນເຈັບຫຼາຍຄົນອາຈະປະສົບກັບຫາຼ ຍອາການ ແລະ ຜົນ ຂ້າງຄຽງລະຫວາ່ ງການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວ. ອາການເຫ່ຼົານ້ີ ແລະ ຜົນກະທບົ ຂ້າງຄຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເຖິງປະເພດ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຂອງ ມະເຮັງ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງພະຍາດ (ຄວາມຮ􏰀ນແຮງ) ແຕ່ລະຄົນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຊ້ຊາບ (ໃຫ້ຮ􏰂້) ກ່ຽວກັບວິທີການຄ້􏰀ມຄອງຜົນຂ້າງຄຽງ ແລະ ການໄດ້ຮັບສານອາຫານ (ການບໍລິໂພກອາຫານ) ໃນລະຫວ່າງການ ບໍາບັດດ້ວຍການສາຍລັງສີ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມ ຫືຼ ມີຄວາມຮ້􏰂ສຶກບສ່ໍ ະບາຍໃດໆ ກະລ􏰀ນາປ􏰋ກສາຫາຫລືກັບທິມງານແພດຂອງທ່ານ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍຜ້􏰂ຊ່ຽວຊານຫຼາຍທ່ານເຊັ່ນ ດ້ານເນ້ືອງອກວິທະຍາລັງສີ, ພະຍາບານ ແລະ ນັກບໍາບັດການສາຍ ລັງສີ.
URI: http://hdl.handle.net/11267/2624
ISBN: 9788998888190

Files in This Item: Description Size Format
6. Physics of Radiation therapy(합).pdf52.84 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics