ປື້ມກາຍຍະວິພາກສາດຂອງແຂ້ວ[Dental anatomy]

Title
ປື້ມກາຍຍະວິພາກສາດຂອງແຂ້ວ[Dental anatomy]
Authors
Phimfalee, Sayaxang
Keywords
Dental Restoration, Permanent, Deciduous Tooth
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ກາຍຍະວິພາກສາດຂອງແຂ້ວເປັນວິຊາວິທະຍາສາດທ່ີກ່ຽວເຖິງການສຶກສາທ່ີກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ,ຮ􏰂ບຮ່າງ, ການເອ້ີນຊ່ືຂອງແຂ້ວ, ຕໍາແຫນ່ງອາຍ􏰀ການປ􏰎􏰈ງຂອງແຂ້ວແຕ່ລະເຫັ້ຼມ, ຫນ້າທ່ີຂອງແຂ້ວຖາວອນ ແລະແຂ້ວນ􏰁ໍານົມທ􏰀ກ ເຫັຼ້ມ,ອະໄວຍະວະທ່ີຢ່􏰂ອອ້ມຮອບເຫັຼ້ມແຂ້ວແລະບໍລິເວນທ່ີໃກ້ຄຽງກັບເຫັ້ຼມແຂ້ວ. ເນ່ືອງຈາກວິຊາກາຍຍະວິພາກ ສາດນ້ີແມ່ນ ວິຊາພ້ືນຖານທ່ີນັກຮຽນທັນຕະແພດຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຮັບຮ້􏰂ເພ່ືອນໍາໄປສ່􏰂ການປ􏰇􏰆ນປ􏰈ວທາງດ້ານ ສ􏰀ຂະພາບຜ້ົງປາກໃຫ້ໄດຮ້ ັບຫນາກຜົນອັນດ.ີ
ເນ້ືອໃນຂອງປ􏰅􏰄ມຫົວນ້ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ລວບລວມຂ້ໍມ􏰂ນຕ່າງທີ່ມາຈາກປ􏰅􏰄ມຂອງສາກົນ ແລະປະສົບການທ່ີຂ້າພະ ເຈ້ົາໄດ້ຮຽນມາໃນໄລຍະ 1ປ􏰃 (ສົກຮຽນ 2014-2015) ທ່ີປະເທດເກົາຫີຼໃຕ.້ ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ງຫວັງວ່າປ􏰅􏰄ມຫວົ ນ້ີ ຈະຊ່ວຍເປັນ ຄ􏰀ນປະໂຫຍດ ແລະ ຊ່ວຍເປັນການປະກອບເປັນຂ້ໍມ􏰂ນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ກໍ່ຄືທ່ານຜ້􏰂ທ່ີມີຄວາມສົນໃຈທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບ ວິຊາກາຍຍະວິພາກສາດ ແລະ ຜ້􏰂ທ່ີເຮັດວຽກງານໃນການຮັກສາສ􏰀ຂະພາບຜ້ົງປາກ ເຂ້ົາໃຈເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບກາຍຍະ ວິພາກສາດຂອງແຂ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຂ້າພະເຈ້ົາຍອມຮັບວ່າຄົງຈະບປໍ່ າສະຈາກ ຄວາມຂາດຕົກບົກຜ່ອງທັງດ້ານ ເນ້ືອຫາສາລະ,ການຈັດວາງປະ ໂຫຍກສໍານວນຄໍາເວ້ົາແລະອ່ືນໆ. ດ່ັງນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍີນດີແລະພ້ອມທ່ີຈະຮັບເອົາ ການຕໍານິຕິຊົມຈາກທ່ານຜ􏰂້ຮ􏰂້ທັງຫຼາຍ ເພ່ືອນໍາມາປັບປ􏰀ງເສີມສ້າງໃຫປ້ 􏰅􏰄ມຫົວນ້ີ ໃຫອ້ 􏰀ດົມສົມບ􏰀ນຍ່ິງໆຂ້ືນ.
ສ􏰀ດທ້າຍນີ້, ຂ້າພະເຈ້ົາກ່ໍຂໍສະແດງຄວາມກະຕັນຍ􏰂,ກະຕະເວທີຕ່ໍບິດາ,ມານດາ ຜ້􏰂ບັງເກີດເກ້ົາທ່ີໃຫຄ້ 􏰀ນນະທໍາແກ່ ຊີວິດ,ໃຫກ້ໍາລັງໃຈແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາຕະຫຼອດມາ.ຂໍສະແດງຄວາມຮ້􏰂ບ􏰀ນຄ􏰀ນມາຍັງບັນດາຄ􏰂ອາຈານຜ້􏰂ທ່ີໃຫ້ຄວາມຮ້􏰂ແລະ ຂໍສະແດງຄວາມຮ້􏰂ບ􏰀ນຄ􏰀ນເປັນຢ່າງສ􏰂ງມາຍັງໂຄງການຂອງ Dr LEE Jong-wook-Seoul Project ທ່ີປະເທດເກົາຫີຼ ໃຕ້ ທໃ່ີ ຫໂ້ ອກາດ ໃຫແ້ ກ່ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ກ່ໍສ້າງ,ຝ􏰋ກຝ􏰈ນຫໍ່ຼຫຼອມ ຂ້າພະເຈ້ົາ ມານະໂອກາດນ້ີດ້ວຍ.
ແລະອີກທ່ານຫນ່ຶງທີ່ຂ້າພະຈົ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍອາດຈະລືມໄດ້ແມນ່ ທ່ານ Professor Seung-Pyo Lee ຂ້າ ພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈແລະຮ້􏰂ບ􏰂ນຄ􏰀ນມາຍັງທ່ານ ທີ່ໄດ້ໃຫຄ້ ໍາປ􏰋ກສາແລະສິດສອນຂ້າພະເຈົ້າຕະຫອຼ ດໄລຍະ ທ່ີຮ􏰊ໍາຮຽນຢ່􏰂ທ່ີປະເທດເກົາຫີຼໃຕ້ ດ່ັງນ້ັນ,ຈ່ຶງສາມາດເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາລວບລວມປ􏰄􏰅ມຫົວນ້ີໄດ້.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2625
ISBN
9788-998888190
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
Dental_anatomy.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.