Simple item record
Title: ສະຖິຕິການແພດ[Medical Statistics at a Glance]
Authors: Mick SOUKAVONG, MSc
Keywords: statistics
glance
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ຮ􏰀ບແບບການສຶກສາແມ່ນສງິ່ ທສີ່ ໍາຄັນໃນການວິໄຈ ຮ􏰀ບແບບການສຶກສາທ່ີບ່ໍດີອາດເຮດັ ໃຫ້ການວິໄຈ ໄດ້ຜົນຮັບທ່ີເຂ້ົາໃຈຜິດ.ປະລມິານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມ􏰀ນທ່ີມາຈາກການສຶກສາທ່ີບ່ໍດີບ່ໍສາມາດທົດແທນບັນຫາ ໃນການອອກແບບການສຶກສາໄດ້. ໃນບົດນ້ີເຮົາຈະເວ້ົາເຖິງ ບາງລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຮ􏰀ບແບບການສຶກສາ ແລ້ວໃນ ບົດຕໍ່ໄປເຮົາຈ່ິງຈະກ່າວເຖງິ ລກັ ສະນະສະເພາະຂອງຮ􏰀ບແບບການສຶກສາໃນແຕ່ລະຊະນິດ: ການສຶກສາແບບການທົດ ລອງທາງຄິຼນິກ, ການສຶກສາແບບ Cohort ແລະ ການສຶກສາແບບ Case-Control. ຈ􏰁ດປະສງົ ຂອງການສຶກສາໃດໆກ່ໍຕາມຄວນລະບ􏰁ໃຫ້ຊັດເຈນຕ້ັງແຕ່ທໍາອິດ ເຊ່ັນວ່າ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການ ທີ່ຈະປະເມີນ ຄ່າພາລາມິເຕີໃນປະຊາກອນ (ເຊັ່ນ: ຄວາມສຽ່ ງຂອງເຫດການໃດຫນຶ່ງ), ເພຶ່ອພິຈາລະນາຄວາມສํາຄັນ ລະຫວ່າງປດັໃຈສະເພາະຂອງການເກີດພະຍາດແລະຜົນໄດ້ຮັບທ່ີເຮົາສົນໃຈ,ຫຼືການປະເມີນຜົນຂອງການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວ ແບບໃຫມ່. ເຊ່ິງອາດ ຈະມີຮບ􏰀 ແບບຂອງການສຶກສາທ່ີເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສຶກສາດງ່ັ ກາ່ ວ. ທາງເລືອກທ່ີດີທສ່ີ 􏰁ດ ຂອງການອອກແບບການສຶກສາຈະບ່ໍຂ້ືນກັບຈ􏰁ດປະສງົ ພຽງຢ່າງດຽວ ແຕຍ່ ັງລວມທັງການພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນ ທ່ີເຮົາມີ ແລະ ດ້ານຈະລິຍະທໍານໍາອີກດ້ວຍ (ຕາຕະລາງ 1.1)...
URI: http://hdl.handle.net/11267/2626
ISBN: 978-89-98888-24-4

Files in This Item: Description Size Format
★최종 1번책자(Medical Statistics at a Glance).pdf28.03 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics