ສະຖິຕິການແພດ[Medical Statistics at a Glance]

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author
Mick SOUKAVONG, MSc
-
dc.date.accessioned
2016-09-11T12:00:27Z
-
dc.date.available
2016-09-11T12:00:27Z
-
dc.date.issued
2016-09-11
-
dc.identifier.isbn
978-89-98888-24-4
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11267/2626
-
dc.description.abstract
ຮ􏰀ບແບບການສຶກສາແມ່ນສງິ່ ທສີ່ ໍາຄັນໃນການວິໄຈ ຮ􏰀ບແບບການສຶກສາທ່ີບ່ໍດີອາດເຮດັ ໃຫ້ການວິໄຈ ໄດ້ຜົນຮັບທ່ີເຂ້ົາໃຈຜິດ.ປະລມິານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຂໍ້ມ􏰀ນທ່ີມາຈາກການສຶກສາທ່ີບ່ໍດີບ່ໍສາມາດທົດແທນບັນຫາ ໃນການອອກແບບການສຶກສາໄດ້. ໃນບົດນ້ີເຮົາຈະເວ້ົາເຖິງ ບາງລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງຮ􏰀ບແບບການສຶກສາ ແລ້ວໃນ ບົດຕໍ່ໄປເຮົາຈ່ິງຈະກ່າວເຖງິ ລກັ ສະນະສະເພາະຂອງຮ􏰀ບແບບການສຶກສາໃນແຕ່ລະຊະນິດ: ການສຶກສາແບບການທົດ ລອງທາງຄິຼນິກ, ການສຶກສາແບບ Cohort ແລະ ການສຶກສາແບບ Case-Control. ຈ􏰁ດປະສງົ ຂອງການສຶກສາໃດໆກ່ໍຕາມຄວນລະບ􏰁ໃຫ້ຊັດເຈນຕ້ັງແຕ່ທໍາອິດ ເຊ່ັນວ່າ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງການ ທີ່ຈະປະເມີນ ຄ່າພາລາມິເຕີໃນປະຊາກອນ (ເຊັ່ນ: ຄວາມສຽ່ ງຂອງເຫດການໃດຫນຶ່ງ), ເພຶ່ອພິຈາລະນາຄວາມສํາຄັນ ລະຫວ່າງປດັໃຈສະເພາະຂອງການເກີດພະຍາດແລະຜົນໄດ້ຮັບທ່ີເຮົາສົນໃຈ,ຫຼືການປະເມີນຜົນຂອງການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວ ແບບໃຫມ່. ເຊ່ິງອາດ ຈະມີຮບ􏰀 ແບບຂອງການສຶກສາທ່ີເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການສຶກສາດງ່ັ ກາ່ ວ. ທາງເລືອກທ່ີດີທສ່ີ 􏰁ດ ຂອງການອອກແບບການສຶກສາຈະບ່ໍຂ້ືນກັບຈ􏰁ດປະສງົ ພຽງຢ່າງດຽວ ແຕຍ່ ັງລວມທັງການພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນ ທ່ີເຮົາມີ ແລະ ດ້ານຈະລິຍະທໍານໍາອີກດ້ວຍ (ຕາຕະລາງ 1.1)...
en_US
dc.language.iso
lo
en_US
dc.subject
statistics
en_US
dc.subject
glance
en_US
dc.title
ສະຖິຕິການແພດ[Medical Statistics at a Glance]
en_US
dc.type
Book
en_US
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
★최종 1번책자(Medical Statistics at a Glance).pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.