ຄ􏰀່ມືການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວພະຍາດ ອ ປ􏰁 ະ ຕ ເ ິ ຫ ດ ເ ສ ນັ ້ ເ ລ ອື ດ ໃ ນ ສ ະ ຫມ ອ ງ[Clinical Practice Guidelines for Stroke]

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author
ດຣ ນ. ສລຸ ວິ ນັ ພນັ ທະວງົ
-
dc.date.accessioned
2016-09-11T12:43:48Z
-
dc.date.available
2016-09-11T12:43:48Z
-
dc.date.issued
2016-09-11
-
dc.identifier.isbn
978-89-98888-24-4
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11267/2627
-
dc.description.abstract
ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະຫມອງເປັນສາຍເຫດສໍາຄັນຂອງການເສຍຊີວິດ ແລະຄວາມພິການໃນທົ່ວໂລກ. ໃນປ􏰉 2012 ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ 6.7 ລ້ານຄົນເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດນີ້ໃນທົ່ວໂລກເຊີ່ງເປັນສາຍ ເຫດທສີ່ອງຮອງຈາກພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດໃນປະເທດເກົາຫຼີ, ພະຍາດຫອຼດເລືອດໃນສະຫມອງເປັນສາຍເຫດ ການຕາຍອັນດັບສອງ, ແຕ່ອັດຕາການຕາຍທີ່ເກີດຂື້ນໃດ້ລົດລົງໃນທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ. ຈິ່ງເຫັນວ່າການປ້ອງກັນ ແລະການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະໃດ້ຮັບຜົນດີທີ່ສດ􏰁 , ຈະບໍ່ເນັ້ນເອົາແຕ່ການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວໃນ ເວລາທີ່ຄົນເຈັບມີອາການ. ຄ􏰀່ມືການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວສໍາລັບພະຍາດຫອຼ ດເລືອດໃນສະຫມອງມີຈດ􏰁 ປະສງົ ເພື່ອໃຫ້ແພດຫມ􏰅ໃດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ ຕັດສິນໃຈປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຄົນເຈັບຕາມການທີ່ມີຫຼັກຖານທີ່ສະຫຼຸບໄວ້ເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນໃນຫຼາຍປະເທດລວມທັງປະເທດອາເມລິກາ, ເອີຣົບ ແລະບັນດາປະເທດໃນອາຊີໃດ້ມີການພັດທະນາ ແລະດໍາເນີນການຕາມຫຼັກການການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຂອງຕົນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເນື່ອງຈາກວາ່ ລະບົບການເບິ່ງແຍງສ􏰁ຂະພາບຂອງໃຜມັນ, Guideline ຂອງຕ່າງປະເທດຈງິ່ ບໍ່ສາ ມາດບັງຄັບໃຊ້ໂດຍກົງໃນປະເທດເກົາຫຼີ. ດັ່ງນັ້ນສ􏰀ນວິໃຈທາງຄຣີນິກກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະຫມອງໃດ້ ຖືກຕີພີມປ􏰊􏰋ມຄ􏰀່ມືໃນການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຄັ້ງທໍາອດິ ປ􏰉 2009. ຫຼັງຈາກນັ້ນສ􏰀ນວິໃຈທາງຄຣີນິກກ່ຽວກັບພະຍາດຫຼອດເລືອດ ໃນສະຫມອງໃດຮ້ ັບການປັບປ􏰁ງແນວທາງທສີ່ ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຫຼັກຖານໃຫມ່. ອັດຕາການເກີດພະຍາດຫຼອດເລືອດ ໃນສະຫມອງໃນປະເທດເກົາຫຼີໃດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫນັ ວ່າສາຍເຫດຫຼັກແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວຂອງຄົນສ􏰀ງອາຍ􏰁 ໃນກ􏰁່ມປະຊາກອນອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະການພັດທະນາປະເທດ. ດງັ່ ນັ້ນການປັບປ􏰁ງການ ນໍາໃຊ້ຄ􏰀່ມືເຂົ້າໃນການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວໃຫ້ແທດເຫມາະກັບລະບົບການເບີ່ງແຍງສ􏰁ຂະພາບຂອງເຮົາຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາຫຼັ ບການປ􏰉􏰃ນປ􏰄ວພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະຫມອງທີ່ມີປະສດິ ທພິ າບ. ປ􏰊􏰋ມຄ􏰀່ມືສະບັບທໍາອິດຂອງເກົາຫຼີຢ􏰀່ບົນພື້ນຖານຂອງຂໍ້ມ􏰀ນຈາກຕ່າງປະເທດມາປັບປ່ຽນເຂົ້າໃນລະບົບການ ປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວໃນປະເທດເກົາຫຼີ. ສະບັບປະຈ􏰁ບັນນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະສະຫຼຸບໃດ້ຈາກຂໍ້ມ􏰀ນຂອງເກົາຫຼີດັ່ງເຊັ່ນງານວິໃຈກ່ຽວ ກັບພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະຫມອງໃນເກົາຫຼີໃດ້ດໍາເນີນການຢ່າງແຂງຂັນ ແລະໃດ້ຕີພມີ ລົງໃນຜົນງານວາລະສານ ນາໆຊາດເຊັ່ນດຽວກັບວາລະສານພາຍໃນປະເທດໃດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ຄາດວ່າໃນອານາຄົດເກົາຫຼີຈະມີ ແນວທາງການປະຕິບັດເພີ່ມຫາຼ ຍຂື້ນ.
en_US
dc.language.iso
lo
en_US
dc.subject
clinical practice
en_US
dc.subject
guideline
en_US
dc.title
ຄ􏰀່ມືການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວພະຍາດ ອ ປ􏰁 ະ ຕ ເ ິ ຫ ດ ເ ສ ນັ ້ ເ ລ ອື ດ ໃ ນ ສ ະ ຫມ ອ ງ[Clinical Practice Guidelines for Stroke]
en_US
dc.type
Book
en_US
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
★최종 4번책자(Clinical practice guidelines).pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.