ການດ􏰀ແລເດັ[NEONATAL CARE]

Title
ການດ􏰀ແລເດັ[NEONATAL CARE]
Authors
INTHATHILATH, alouna
Keywords
neonatal
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ການປະເມີນຂອງການເອົາປະຫວັດ ແລະ ການກວດກາຮ່າງກາຍຂອງເດັກເກີດໃຫນ່
ການດ􏰀ແລເດັກເດັກເກີດໃຫມ່ທີ່ມີສ􏰁ຂະພາບດີ
ມ􏰁້ ປາຍອະໄວຍະວະເພດຊາຍໃນເດັກເກີດໃຫມ່
ການລ້ງຽລ􏰀ກດ້ວຍນົມແມ່
ການດ􏰀ແລເດັກເກີດໃຫນ່ທີ່ມີນໍ􏰆າຫນັກຕໍ􏰇າ
ມເດັກເກີດໃຫນ່ທມີ່ ີນໍ􏰆າຫນັກຕໍ􏰇າ
ການປະຕິບັດການເຮັດຫນັງສໍາພັດຫນັງ
ໃນການດ􏰀ດນົມເປັນເວລາດົນບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະດ􏰀ດນົມ
URI
http://hdl.handle.net/11267/2628
ISBN
978-89-98888-24-4
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
NEONTAL_CARE.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.