Simple item record
Title: ໃຈໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ[Neonatal and Pediatric Respiratory Care 2016]
Authors: ດຣ. ນ ລດັ ດາວນັ ວໍລະສານ
Keywords: neonatal
pediatric
Issue Date: 11-Sep-2016
Abstract: ການພັດທະນາ ຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ...........................................................................1 2. ການກວດກາລະບົບຫາຍໃຈ ...................................................................................5 3. ພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກໃຫຍ່ ....................................................10 4. ກົນໄກຂອງປອດ ..............................................................................................17 5. ຫຼັກການພື້້ນຖານຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ..................................................................21 6. ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ...................................................................28 7. ການຈັດປະເພດຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ.......................................................30 8. ຫົວຫນວ່ ຍວັດແທກຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ................................................................46 9. ການແປຄ່າຜົນກວດຂອງ Blood gases ................................................................50 10. ອາການສົນຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ...............................................................56 11. ການນໍາໃຊ້ຢາລະງັບ (Sedation) ແລະ ຢາຕ້ານຄວາມເຈັບປວດ (analgesia) ..................60 12. ການຢ􏰁ດເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ການຖອດທໍ່ແຍ່ຫຼອດລມົ .............................................66
URI: http://hdl.handle.net/11267/2629
ISBN: 978-89-98888-24-4

Files in This Item: Description Size Format
Neonatal_Pediatric_Respiratory_Care.pdf8.04 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics