ໃຈໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ[Neonatal and Pediatric Respiratory Care 2016]

Title
ໃຈໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ[Neonatal and Pediatric Respiratory Care 2016]
Authors
ດຣ. ນ ລດັ ດາວນັ ວໍລະສານ
Keywords
neonatal, pediatric
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ການພັດທະນາ ຂອງລະບົບຫາຍໃຈ ...........................................................................1
2. ການກວດກາລະບົບຫາຍໃຈ ...................................................................................5
3. ພະຍາດທີ່ພົບເລື້ອຍໃນເດັກເກີດໃຫມ່ ແລະ ເດັກໃຫຍ່ ....................................................10
4. ກົນໄກຂອງປອດ ..............................................................................................17
5. ຫຼັກການພື້້ນຖານຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ..................................................................21
6. ຂໍ້ບົ່ງຊີ້ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ...................................................................28
7. ການຈັດປະເພດຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ.......................................................30
8. ຫົວຫນວ່ ຍວັດແທກຂອງເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ................................................................46
9. ການແປຄ່າຜົນກວດຂອງ Blood gases ................................................................50
10. ອາການສົນຈາກການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ...............................................................56
11. ການນໍາໃຊ້ຢາລະງັບ (Sedation) ແລະ ຢາຕ້ານຄວາມເຈັບປວດ (analgesia) ..................60
12. ການຢ􏰁ດເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ການຖອດທໍ່ແຍ່ຫຼອດລມົ .............................................66
URI
http://hdl.handle.net/11267/2629
ISBN
978-89-98888-24-4
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
Neonatal_Pediatric_Respiratory_Care.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.