ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານການປ່ິນປົວຮູຮາກແຂ້ວ[BASIC OF ENDODONTIC TREATMENT]

Title
ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານການປ່ິນປົວຮູຮາກແຂ້ວ[BASIC OF ENDODONTIC TREATMENT]
Keywords
Dental Implantation, Endosseous, Endodontic
Issue Date
2016-09-11
Abstract
ພາກທີ 1. ການບງົ່ ມະຕ,ິ ພະຍາດຂອງນວນແຂວ້ ແລະອະໄວຍະວະອອ້ ມປາຍຮາກແຂວ້ ພາກທີ 2. ຮບ􏰀 ຮາ່ ງຂອງແຂວ້ ແລະການເປດ􏰉 ຫອ້ ງນວນແຂວ້
ພາກທີ 3. ການຂະຫຍາຍຮຮ􏰀 າກແຂວ້
ພາກທີ 4. ນາໍ􏰆 ຢາລາ້ ງ ແລະຢາທໃ່ີ ຊຂ້ າ້ ເຊອື້ ພາຍໃນຮຮ􏰀 າກແຂວ້
ພາກທີ 5. ການອດັ ຮຮ􏰀 າກແຂວ້
ພາກທີ 6. ຄວາມສາໍ ເລດັ ແລະຄວາມລມົ້ ເຫວຼ ຂອງການປນ􏰃􏰂 ປວ􏰄 ຮຮ􏰀 າກແຂວ້ ພາກທີ 7. ການບາດເຈບັ ທາງທນັ ຕະກາໍ
URI
http://hdl.handle.net/11267/2630
ISBN
978-89-98888-24-4
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
BASIC_OF_ENDODONTIC_TREATMENT.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.