ຂະບວນການພະຍາບານ ໃນໄລຍະເຈັບທ້ອງອອກລ􏰀ກ ແລະອອກລ􏰀ກ[RSING MANAGEMENT DURING NURSING MANAGEMENT DURING LABOR AND BIRTH PROCESS LABOR AND BIRTH PROCE]

Title
ຂະບວນການພະຍາບານ ໃນໄລຍະເຈັບທ້ອງອອກລ􏰀ກ ແລະອອກລ􏰀ກ[RSING MANAGEMENT DURING NURSING MANAGEMENT DURING LABOR AND BIRTH PROCESS LABOR AND BIRTH PROCE]
Authors
ພທູ ອນ ຈນັ ທະລງັ ສີ
Keywords
NURSING MANAGEMEN, labor
Issue Date
2016-09-11
Abstract
Factors affecting labor, Process of labor, Mechanism of labor, Physiologic Adaptation to labor, Maternal assessment during labor and birth, Leopolds Maneuvers, electronic fetal monitoring, Determining FHR patterns, Promoting Confort Promotion and pain management, Nursing Management during labor and birth, Maternal Health History,
URI
http://hdl.handle.net/11267/2631
ISBN
978-89-98888-24-4
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
Nursing_management_during.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.