ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສຸຂະພາບ ວິທີການທາງດ້ານຄຣີນິກ[UNDERSTANDING HEALTH POLICY]

DC FieldValueLanguage
dc.contributor.author
ແສງທດິ າ ສວີ ໄິ ລ
-
dc.date.accessioned
2016-09-11T13:33:03Z
-
dc.date.available
2016-09-11T13:33:03Z
-
dc.date.issued
2016-09-11
-
dc.identifier.isbn
978-89-98888-24-4
-
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11267/2632
-
dc.description.abstract
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສ􏰁ຂະພາບວທິີການທາງດາ້ນຄຣິນິກແມ່ນປ􏰊􏰋ມທີ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານ ສຂ􏰁ະພາບ, ເຊັ່ນດຽວກັນມັນສາມາດນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄົນເຈັບເອງ ແລະ ຜ􏰀້ເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ ແລະ ວທິີການທີ່ມັນມີ ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກນັ ແລະ ພວົ ພັນກັນໃນລະບົບສາທາລະນະສ􏰁ກໂດຍລວມ. ພວກເຮົາ, ຜ􏰀້ຂຽນປ􏰊􏰋ມນີ້ ແມ່ນແພດປນ􏰉􏰃 ປ􏰄ວຂັ້ນຕ້ົນ, ຜ􏰀້ຫນຶ່ງເຮັດວຽກໃນໂຮງຫມ􏰅ລັດ ແລະ ຢ􏰀່ຄຣີນິກ ແລະ ອີກຄົນຫນື່ງເຮັດວຽກຢ􏰀່ຄຣີນິກເອກະ ຊົນເປັນເວລາຫຼາຍປ􏰉, ພ້ອມນັ້ນພວກເຮົາຍັງເປັນນັກວເິຄາະກ່ຽວກັບລະບົບການຮັກສາສຂ􏰁 ະພາບພາຍໃນປະເທດ ພວກເຮົານໍາອີກ. ເບິ່ງໃນແງ່ຫນື່ງ, ທັງສອງດ້ານຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາເບິ່ງຄືວ່າມີການແບ່ງແຍກກັນ. ໃນເວລາທີ່ ປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຄົນເຈັບທີ່ເປັນພະຍາດ, ເບິ່ງຄືວ່າລາຍຈ່າຍດ້ານສຂ􏰁 ະພາບແມ່ນເປັນເປ􏰉ເຊັນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ ໃນ ຫືຼ ການປ່ຽນແປງໃນອັດຕາການຜ່າຕັດລະຫວ່າງເມືອງຫນຶ່ງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ກັບເມືອງອ່ືນໃນເຂດຂ້ອນ ຂ້າງຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ອາດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກນັ , ແຕ່ຄວາມຈິງບໍ່ວ່າເມືອງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດຫ່າງໄກ ຫຼື ເມືອງເຂດຫ່າງໄກມັນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນ. ນະໂຍບາຍດ້ານສຂ􏰁 ະພາບສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢ􏰀່ ປະຈໍາວັນ. ການຄ􏰁້ມຄອງກໍລະນີສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບເພື່ອກໍານົດແພດຊ່ຽວຊານທີ່ພວກເຮົາສາມາດສົ່ງຄົນເຈັບໄປຫາ, ການ ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບການປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຄົນເຈັບເຂດນອກຢ􏰀່ໃນໂຄງການປະກັນສ􏰁ຂະພາບ (Medicare benefit package) ກະທົບຕ່ໍການສງັ່ ຈ່າຍຢາເພ່ືອປ􏰂􏰃ນປ􏰄ວຄົນເຈັບຜ􏰀້ສ􏰀ງອາຍ􏰁, ແລະ ຄວາມລ້ົມເຫຼວກ່ຽວກັບການອອກກດົ ຫມາຍປະກັນ ສ􏰁ຂະພາບທ􏰁ກທົ່ວຫນ້າຂອງປະເທດພວກເຮົາ (Universal health insurance) ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງ ຫມົດສິດທຈີ່ ະພົບແພດພວກເຮົາ (ໃນພາກເອກະຊົນ) ແລະ ພົບແພດຜ􏰀້ອື່ນ (ໃນພາກລັດຖະບານ). ໃນປ􏰊􏰋ມຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສ􏰁ຂະພາບ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະເປັນຂົວຕ່ໍເພື່ອເຊື່ອມຊ່ອງຫວ່າງທີ່ແຕກແຍກຂອງລະດັບຈ􏰁ລະພາກຂອງ ຄົນເຈັບທີ່ມາປ􏰉􏰃ນປ􏰄ວ ແລະ ລະດັບມະຫາພາກດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານສຂ􏰁 ະພາບ.
en_US
dc.language.iso
lo
en_US
dc.subject
heath policy
en_US
dc.title
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສຸຂະພາບ ວິທີການທາງດ້ານຄຣີນິກ[UNDERSTANDING HEALTH POLICY]
en_US
dc.type
Book
en_US
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
Understanding_Health_Policy.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.