ພະຍາດຂອງເຕົ້ານົມ[Disease of the Breast]

Title
ພະຍາດຂອງເຕົ້ານົມ[Disease of the Breast]
Authors
Sisouvanh, Xayavong
Keywords
Disease, Breast, anatomy, development
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
ກ່ອນຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ປີ່ນປົວພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍລິເວນເຕົ້ານົມ ຄວນມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ຫຼື ທາງສະລິລະວິທະຍາຂອງເຕົ້ານົມ ແລະ ອະໄວຍາວະອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ເຖິງສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ກົນໄກການກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດ, ວິທີການປີ່ນປົວ ແລະ ລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການຜ່າຕັດ.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2779
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
01. Diseases of the Breast.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.