Simple item record
Title: ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກ[Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation] 2017
Authors: Vilaphone, Phaymany
Keywords: CPR
Pediatric
Cardiopulmonary
Resuscitation
Pediatric Cardiopulmonary
Issue Date: May-2017
Publisher: Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract: ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຂອງການຕອບໂຕ້ທາງການແພດສຸກເສີນຕໍ່ຄົນເຈັບເດັກທີ່ມີພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ, ເຊິ່ງວ່າມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບລອດຊີວິດ. ສ່ວນຫຼາຍ ສາຍເຫດຂອງຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃນເດັກແມ່ນມາຈາກລະບົບຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ ແລະຊ໋ອກ. ຖ້າປະເມີນໄດ້ວ່າເດັກມີບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ ຫຼືຊ໋ອກ ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເກີດພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃນເດັກລົງໄດ້. ສະນັັ້ນ ລະບົບຕ໋ອງໂສ້ຂອງການລອດຊີວິດໃນເດັກ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 5 ອົງປະກອບ ດັ່ງນີ້: 1) ການປ້ອງກັນ ແລະການປະເມີນພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃຫ້ໄດ້ໄວ, 2) ເລີ່ມເຮັດ CPR ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ໄວໂດຍຄົນທີ່ເຫັນເຫດການ, 3) ປະຕິບັດການລະບົບການແພດສຸກເສີນໃຫ້ໄວ, 4) ໃຫ້ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກຂັ້ນສູງທີ່ໄດ້ປະສິດທິພາບ (ລວມທັງການປີ່ນປົວຄົນເຈັບໃຫ້ຄົງທີ່ໃຫ້ໄວ ແລະການສົ່ງຕໍ່ການປິ່ນປົວເດັກຫຼັງການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບ) ແລະ 5) ການເສື່ອມສານການປິ່ນປົວຫຼັງການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບ (ຮູບທີ 1). ບໍ່ວ່າທັງໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະໃນເດັກ ການເຮັດ CPR ທັນທີທັນໃດ ແລະມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບໝູນວຽນຟື້ນໂຕ (Recovery of Spontaneous Circulation, ROSC) ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍເສດເຫຼືອທາງລະບົບປະສາດ (good neurogolic outcome).
URI: http://hdl.handle.net/11267/2782
ISBN: 978-89-98888-32-9

Files in This Item: Description Size Format
03. Pediatric Critical Care.pdf1.89 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics