ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກ[Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation] 2017

Title
ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກ[Pediatric Cardiopulmonary Resuscitation] 2017
Authors
Vilaphone, Phaymany
Keywords
CPR, Pediatric, Cardiopulmonary, Resuscitation, Pediatric Cardiopulmonary
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນຂອງການຕອບໂຕ້ທາງການແພດສຸກເສີນຕໍ່ຄົນເຈັບເດັກທີ່ມີພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນ, ເຊິ່ງວ່າມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບລອດຊີວິດ. ສ່ວນຫຼາຍ ສາຍເຫດຂອງຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃນເດັກແມ່ນມາຈາກລະບົບຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ ແລະຊ໋ອກ. ຖ້າປະເມີນໄດ້ວ່າເດັກມີບັນຫາລະບົບຫາຍໃຈຊຸດໂຊມ ຫຼືຊ໋ອກ ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເກີດພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃນເດັກລົງໄດ້. ສະນັັ້ນ ລະບົບຕ໋ອງໂສ້ຂອງການລອດຊີວິດໃນເດັກ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 5 ອົງປະກອບ ດັ່ງນີ້: 1) ການປ້ອງກັນ ແລະການປະເມີນພາວະຫົວໃຈຢຸດເຕັ້ນໃຫ້ໄດ້ໄວ, 2) ເລີ່ມເຮັດ CPR ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ໄວໂດຍຄົນທີ່ເຫັນເຫດການ, 3) ປະຕິບັດການລະບົບການແພດສຸກເສີນໃຫ້ໄວ, 4) ໃຫ້ການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບເດັກຂັ້ນສູງທີ່ໄດ້ປະສິດທິພາບ (ລວມທັງການປີ່ນປົວຄົນເຈັບໃຫ້ຄົງທີ່ໃຫ້ໄວ ແລະການສົ່ງຕໍ່ການປິ່ນປົວເດັກຫຼັງການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບ) ແລະ 5) ການເສື່ອມສານການປິ່ນປົວຫຼັງການຊ່ວຍຟື້ນຟູຊີບ (ຮູບທີ 1). ບໍ່ວ່າທັງໃນຜູ້ໃຫຍ່ ແລະໃນເດັກ ການເຮັດ CPR ທັນທີທັນໃດ ແລະມີຄຸນນະພາບ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບໝູນວຽນຟື້ນໂຕ (Recovery of Spontaneous Circulation, ROSC) ໄດ້ສຳເລັດ ແລະ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍເສດເຫຼືອທາງລະບົບປະສາດ (good neurogolic outcome).
URI
http://hdl.handle.net/11267/2782
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
03. Pediatric Critical Care.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.