ການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ສານນໍ້າ ແລະ ສານອາຫານໃນເດັກເກີດໃໜ່[Managements of Fluid and Nutrition in Neonates]

Title
ການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ສານນໍ້າ ແລະ ສານອາຫານໃນເດັກເກີດໃໜ່[Managements of Fluid and Nutrition in Neonates]
Authors
Chittaphone, Sayyavong
Keywords
Management, Nutrition, Neonates, Fluid
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
I. ສວ່ນປະກອບຂອງນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່
- ນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍປະກອບມີ = ນໍ້າໃນຈຸລັງ + ນໍ້ານອກຈຸລັງ
- ນໍ້ານອກຈຸລັງປະກອບດ້ວຍນໍ້າໃນຫຼອດເລືອດ ແລະ ນໍ້າຫວ່າງຈຸລັງ
- ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວອ່ອນໃນເບື່ອງຕົ້ນ, ປະລິມານນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍ 95% ຂອງນໍ້າໜັກ
- ໃນຂະນະທີ່ຕົວອ່ອນຂະຫຍາຍຕົວ, ມີການຫຼຸດລົງຂອງນໍ້າໜັກໃນຮ່າງກາຍເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແມ່ນນໍ້າ
- ໃນເວລາເກີດ, ນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍມີປະມານ 75% ຂອງນໍ້າໜັກໃນຮ່າງກາຍໃນເດັກເກີດຄົບກໍານົດປະກອບມີນໍ້າໃນນອກຈຸລັງ 40% ແລະ ນໍ້າໃນຈຸລັງ 35%, ແລະ ປະມານ 80% ໃນເດັກເກີດກ່ອນກໍານົດປະກອບມີນໍ້າໃນນອກຈຸລັງ 60% ແລະ ນໍ້າໃນຈຸລັງ 20%. (ຮູບ 1.1)...
URI
http://hdl.handle.net/11267/2783
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
04. Management of fuid and Nutrition In Neonatal.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.