Simple item record
Title: ການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ສານນໍ້າ ແລະ ສານອາຫານໃນເດັກເກີດໃໜ່[Managements of Fluid and Nutrition in Neonates]
Authors: Chittaphone, Sayyavong
Keywords: Management
Nutrition
Neonates
Fluid
Issue Date: May-2017
Publisher: Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract: I. ສວ່ນປະກອບຂອງນໍ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງຕົວອ່ອນ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ - ນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍປະກອບມີ = ນໍ້າໃນຈຸລັງ + ນໍ້ານອກຈຸລັງ - ນໍ້ານອກຈຸລັງປະກອບດ້ວຍນໍ້າໃນຫຼອດເລືອດ ແລະ ນໍ້າຫວ່າງຈຸລັງ - ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວອ່ອນໃນເບື່ອງຕົ້ນ, ປະລິມານນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍ 95% ຂອງນໍ້າໜັກ - ໃນຂະນະທີ່ຕົວອ່ອນຂະຫຍາຍຕົວ, ມີການຫຼຸດລົງຂອງນໍ້າໜັກໃນຮ່າງກາຍເຊິ່ງລ້ວນແລ້ວແມ່ນນໍ້າ - ໃນເວລາເກີດ, ນໍ້າທັງໝົດໃນຮ່າງກາຍມີປະມານ 75% ຂອງນໍ້າໜັກໃນຮ່າງກາຍໃນເດັກເກີດຄົບກໍານົດປະກອບມີນໍ້າໃນນອກຈຸລັງ 40% ແລະ ນໍ້າໃນຈຸລັງ 35%, ແລະ ປະມານ 80% ໃນເດັກເກີດກ່ອນກໍານົດປະກອບມີນໍ້າໃນນອກຈຸລັງ 60% ແລະ ນໍ້າໃນຈຸລັງ 20%. (ຮູບ 1.1)...
URI: http://hdl.handle.net/11267/2783
ISBN: 978-89-98888-32-9

Files in This Item: Description Size Format
04. Management of fuid and Nutrition In Neonatal.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics