ກາຝາກວທິ ະຍາທາງການແພດ[Textbook of Medical Parasitology]

Title
ກາຝາກວທິ ະຍາທາງການແພດ[Textbook of Medical Parasitology]
Authors
Youthanavanh, Vonghachack
Keywords
Parasitology, Textbook, MedicaI ParasitoIogy, MedicaI Helminthology
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
ວິຊາກາຝາກວິທະຍາທາງການແພດ (MedicaI ParasitoIogy) ຫຼື ກາຝາກວິທະຍາທີ່ກ່ຽວກັບມະນຸດ (Human ParasitoIogy). ເປັນວິຊາທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບປະກົດການຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະນິດໜື່ງເອີ້ນວ່າ ກາຝາກ (Parasite) ທີ່ອາໄສຢູ່ພາຍໃນຫຼືພາຍນອກຮ່າງກາຍຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດອີກຊະນິດໜື່ງເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຮັບ (Host) ເຊີ່ງຕາມປົກະຕິແລ້ວຜູ້ຮັບຫຼື Host ຈະມີຂະໜາດໃຫ່ຍກວ່າກາຝາກ ແລະຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ກາຝາກພັກອາໄສ ລວມທັງເປັນແຫຼ່ງອາຫານໃຫ້ກາຝາກອີກດ້ວຍ. ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຂອງການເປັນເຊື້ອກາຝາກ ມັນມີການພົວພັນເຖິງວິຊາ ວິທະຍາສາດອື່ນໆເຊັ່ນ: ຊິວະວິທະຍາ (BioIogy) ແລະ ນິເວດວິທະຍາ (Ecology). ຄວາມສຳພັນໃນການຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດສອງຊະນິດນັ້ນເຫັນວ່າມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍ ບາງຄັ້ງຜູ້ຮັບທີ່ໃຫ້ກາຝາກອາໄສຢູ່ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືຜົນເສຍຫຍັງເລີຍ ແລະເຊັ່ນດຽວກັນຜູ້ອາໄສຢ່າງກາຝາກກໍ່ບໍ່ໄດ້ທຳລາຍຜູ້ຮັບເລີຍ ສະນັ້ນຈື່ງມີການໃຫ້ນິຍາມຄວາມໝາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດສອງຢ່າງມາຢູ່ຮ່ວມກັນດັ່ງນີ້:
URI
http://hdl.handle.net/11267/2785
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
06. Textbook of Medical Parasitology.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.