ການພະຍາບານເດັກເກີດໃໝ່- ການພະຍາບານເດັກທີ່ໃສ່ເຄື່ອງຊ່ອຍຫາຍໃຈ[Neonatal and Pediatric Ventilator Nursing Care]

Title
ການພະຍາບານເດັກເກີດໃໝ່- ການພະຍາບານເດັກທີ່ໃສ່ເຄື່ອງຊ່ອຍຫາຍໃຈ[Neonatal and Pediatric Ventilator Nursing Care]
Authors
Douangchanh, Xayaline
Keywords
Neonatal, Pediatric Ventilator, Nursing Care, Nursing
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
1. ການພະຍາບານເດັກເກີດໃໝ່: ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເໝາະສົມກັບເດັກເກີດໃໝ່.
ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍເດັກ.
ເດັກເກີດໃໝ່ ໂດຍສະເພາະເດັກເກີດກ່ອນກຳນົດ ຈະມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ຖ້າເດັກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ຫຼື ສູງ ກໍຈະມີອຸນຫະພູມຕ່ຳຫຼືສູງເຊັ່ນກັນ ທັງນີ້ເພາະເດັກມີຄວາມສາມາດຈຳກັດໃນການປັບຕົວເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍໃຫ້ຄົງທີ່ ສົ່ງຜົນໃຫ້ອຸນຫະພູມແກນກາງຂອງຮ່າງກາຍມີການປ່ຽນແປງໄປຕາມອຸນຫະພູມສິ່ງແວດລ້ອມ....
URI
http://hdl.handle.net/11267/2786
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
07. Neonatal and Pediatric Ventilator Nursing Care.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.