ມາດຕະຖານສາ​ກົນ​​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ ແພດສາດ​ສຶກສາ​​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ[World Federation for Medical Education]

Title
ມາດຕະຖານສາ​ກົນ​​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ​ ແພດສາດ​ສຶກສາ​​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ[World Federation for Medical Education]
Authors
Daovy, Sinthavong
Keywords
Medical Education, Federation, WFME, ສະຫະພັນແພດສາດສຶກສາສາກົນ
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
INTRODUCTION ບົດນໍາ
HISTORY ປະຫວັດ

The improved health of all peoples is the main goal of medical education
ເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງແພດສາດສຶກສາແມ່ນ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ .

This is also the overall mission of the World Federation for Medical Education (WFME), the international body representing all medical teaching institutions, medical teachers and students and medical doctors in all aspects of their education
ນີ້ແມ່ນພັນທະກິດ ໂດຍລວມ ຂອງສະພະພັນແພດສາດສຶກສາສາກົນ (WFME), ຊຶ່ງເປັນອົງກອນ ລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ທັງໝົດຂອງສະຖາບັນການສຶກສາທາງການແພດ, ອາຈານສອນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ທ່ານໝໍ ໃນທຸກດ້ານຂອງການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

In keeping with its constitution, WFME undertakes to promote the highest scientific and ethical standards in medical education, and to encourage development of learning methods, new instructional tools, and innovative management of medical education
ໃນການກໍ່ຕັ້ງນັ້ນ, WFME ໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ມີການສົ່ງເສີມ ມາດຕະຖານສູງສູດທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຈັນຍາທຳໃນແພດສາດສຶກສາ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທີການຮຽນຮູ້, ອຸປະກອນການສອນແບບໃໝ່ ແລະການຄຸ້ມຄອງແພດສາດສຶກສາແບບໃໝ່.

Since 1984, WFME has conducted an nullInternational Collaborative Programme for the Reorientation of Medical Educationnull
ນັບແຕ່ປີ 1984, WFME ໄດ້ດຳເນີນ nullໂຄງການການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດເພື່່ອ ກຳນົດເປົ້າໝາຍການປ່ຽນແປງຂອງແພດສາດສຶກສາຄືນໃໝ່null.

Cornerstones in this process were the Edinburgh Declaration, 1988, which was adopted by the World Health Assembly, WHA Resolution 42.38, 1989, and the Recommendations of the World Summit on Medical Education, 1993, reflected in WHA Resolution 48.8, Reorientation of Medical Education and Medical Practice for Health for All, 1995.

ຈູດສຳຄັນໃນຂະບວນການນີ້ ແມ່ນ ຖະແຫລງການEdinburgh, 1988, ຊຶ່ງຮັບຮອງໂດຍ World Health Assembly, WHA ການລົງມະຕິ 42.38, ປີ 1989 ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດແພດສາດສຶກສາ ປີ 1993, ໃນ ມະຕິ WHA 48.8 ຄື ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ແພດສາດ ສຶກສາແລະ ການຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າ, 1995.
URI
http://hdl.handle.net/11267/2787
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
08. World Federation for Mmedical Education.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.