ຫຼັກການຖອນແຂ້ວ[Principle of Tooth Extraction]

Title
ຫຼັກການຖອນແຂ້ວ[Principle of Tooth Extraction]
Authors
Bounthone, Bounmanatham
Keywords
Tooth Extraction, Oral Surgery
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
ບົດທີ 1 ຫຼັກການທາງສັນລະຍະກຳຜົ້ງປາກ
ບົດທີ 2 ຫຼັກການຖອນແຂ້ວ
ບົດທີ 3 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຖອນແຂ້ວ
ບົດທີ 4 ການຖອນແຂ້ວ
ບົດທີ 5 ການຖອນແຂ້ວໂດຍການຜ່າຕັດ
ບົດທີ 6 ການຫາຍດີຂອງແຜຖອນແຂ້ວ
ບົດທີ 7 ການຫຍິບແຜ ແລະ ວັດສະດຸຫຍິບແຜ
ບົດທີ 8 ຮາກແຂ້ວຫັກ ແລະ ວິທີການນຳຮາກທີ່ຫັກອອກ
ບົດທີ 9 ອາການສົນທີ່ເກີດຈາກການຖອນແຂ້ວ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂ
ບົດທີ 10 ການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບຫຼັງການຖອນແຂ້ວ
ບົດທີ 11 ການຖອນແຂ້ວພາຍໃຕ້ການດົມຢາສະຫຼົບ
ບົດທີ 12 ການຖອນແຂ້ວໃນກໍລະນີສະເພາະຕ່າງໆ
ບົດທີ 13 ການຖອນແຂ້ວຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດທາງລະບົບ
URI
http://hdl.handle.net/11267/2788
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
09. PRINCIPLE OF TOOTH EXTRACTION.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.