ປື້ມຄູ່ມື ຫັດຖະການ ຄລີນິກທັນຕະກໍາເດັກ[Clinical of Pediatric Dentistry] PART1

Title
ປື້ມຄູ່ມື ຫັດຖະການ ຄລີນິກທັນຕະກໍາເດັກ[Clinical of Pediatric Dentistry] PART1
Authors
Amphayvan, Homsavath
Keywords
Pediatric Dentistry, Dentistry, ການບົ່ງມະຕິ, ການບໍລິຫານການປິ່ນປົວໃນເດັກ, ຂະບວນການທາງຄລີນິກ
Issue Date
2017-05
Publisher
Dr LEE Jong-wook–Seoul Project
Abstract
ສາລະບານ
ການບົ່ງມະຕິ
ບົດທີ 1 ການປະເມີນທາງພຶດຕິກຳແລະທາງກາຍະພາບ
ບົດທີ 2 ການປະເມີນການກັດຫຍໍ້າ
ການບໍລິຫານການປິ່ນປົວໃນເດັກ
ບົດທີ 3 ການນຳໃຊ້ Sedation
ບົດທີ 4 ການນຳໃຊ້ Nitrous Oxide-Oxygen Inhalation
ບົດທີ 5 ການນຳໃຊ້ຢາມືືນສະເພາະທີ່
ຂະບວນການທາງຄລີນິກ
ບົດທີ 6 ກາຍະວິພາກສາດຮູບຮ່າງແຂ້ວນໍ້ານົມ Morphology
ບົດທີ 7 ການປ້ອງກັນແຂ້ວແມງດ້ວຍ Sealant ແລະ ການບູລະນະດ້ວຍ resin restorations
ບົດທີ 8 ຂັ້ນຕອນການບູລະນະ ແຂ້ວໂຄບນໍ້ານົມ restorative procedure of primary molars
ບົດທີ 9 ການໃສ່ແຂ້ວຄອບ Stainless Steel Crown ໃນແຂ້ວໂຄບນໍ້ານົມ
ບົດທີ 10 ການປິ່ນປົວແຂ້ວນໍ້ານົມດ້ານໜ້າ restorative procedure of primary incisors
ບົດທີ 11 ການປິ່ນປົວນວນແຂ້ວ pulp treatment
ບົດທີ 12 ເຕັກນິກການຖອນແຂ້ວ tooth extraction techniques
ບົດທີ 13 ແຂ້ວດ້ານໜ້າຖືກກະທົບ tramatic/ tooth injury
ບົດທີ 14 ການຮັກສາພື້ນທີ່ເພື່ອລໍຖ້າການປົ່ງຂອງແຂ້ວຖາວອນ space maintenance
URI
http://hdl.handle.net/11267/2789
ISBN
978-89-98888-32-9
Appears in Collections:
0.Dr LEE Jong-wook–Seoul Project > Educational Materials
Files in This Item:
10-1. Basic Clinical Cases in Pediatric Dentistry.pdfDownload

qrcode

Items in LAOSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.