1.National University of Laos : [77]

Logo
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ(ມຊ)ເຊີ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຕັມຮູບແບບແຫ່ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວໄ ດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຂື້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996 ຕາມດຳລັ ດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 50/ນຍ,ລົງວັນທີ 09/06/1995, ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາສະຖາບັນ ກາ ນສຶກສາຊັ້ນສູງ, ເຊີ່ງເມື່ອ ກ່ອນຂື້ນກັບຫຼາຍກະຊວງເຂົ້າເ ປັນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະພາບ. ບັນດາສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ 10 ສະຖາບັນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ວຽ ງຈັນ, ມະຫາ ວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ, ມະຫາວິທະ ຍາໄລວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊັ້ນສູ ງນາບົງ, ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ຊັ້ນສູງດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊົນລະ ປະທານຊັ້ນສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານຊັ້ ນສູງ, ໂຮງຮຽນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນກາ ນຊ່າງຊັ້ນສູງໄຟຟ້າເອເລັກ ໂຕຣນິກ ແລະ ສູນກຽມສ້າງຕັ້ ງມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເວີນຄຳ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວຽກການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນລະບົບ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີ 7 ຄະນະວິຊາ ແລະ ວິທະຍາໄ ລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ. ໃນປັດຈຸບັນ ມະຫາວິທະຍາໄລແ ຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 11 ຄະນະວິຊາ, 2 ສະຖາບັນ, 1 ຫໍສະ ໝຸດກາງ, 5 ສູນ, 10 ຫ້ອງການ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນພອນ ສະຫວັນ ແລະ ຊົ່ນເຜົ່າກຽມ ມະຫາວິທະຍາໄລ.

Sub-communities within this community